โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ข่าวเด่นวันนี้  ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
   

          โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ตั้งอยู่เลขที่ 161/16 หมู่ที่ 2 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-225297 สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแล โดยสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
       
       
       
         
   
       
       
   
  ข้อมูลทั่วไป      
  ประวัติโรงเรียน             ปีการศึกษา  2555  มีนักเรียนทั้งหมด 460 คน ผู้บริหาร 3 คน พนักงานครูเทศบาล 30 คน ผู้ช่วยครู 5 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 2 คน นักการภารโรง 4 คน พนักงานขับรถ 1 คน และแม่ครัว 2 คน  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  มีอาณาเขตขนาดพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 1 งาน    
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย      
  นโยบายการบริหาร      
  โครงสร้างการบริหาร  

อาณาเขตและพื้นที่ติดต่อ
ทิศเหนือ

     ติดกับ ซอยชาตะผดุง 4 และชุมชนโนนทัน 6
ทิศใต้
     ติดกับ ซอยชาตะผดุง 2 และชุมชนโนนทัน 3
ทิศตะวันออก
     ติดกับ ถนนชาตะผดุง และชุมชนโนนทัน 3
ทิศตะวันตก
     ติดกับ ซอยชาตะผดุง 2/2 และชุมชนโนนทัน 6
  :: ปรัชญา ::

   
  โครงสร้างหลักสูตร      
  ระเบียบโรงเรียน      
  งานทะเบียนและวัดผล      
  ยื่นคำร้องออนไลน์      
  ปฎิทินกิจกรรม      
  เพลงมาร์ชโรงเรียน      
 

ผลงานครู

     
  ผลงานนักเรียน      
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

     
   

     ประพฤติดี มีมาตรฐาน ประสานชุมชน มากล้นสุนทรีย์

   
         
   

  :: สีประจำโรงเรียน ::

   
     
  ทำเนียบผู้บริหาร  
    สีเหลือง หมายถึง ความรู้คู่คุณธรรม
    สีเขียว   หมายถึง ความสุขและความหนักแน่นมั่นคงเป็นเอกภาพ
   
  คณะผู้บริหารโรงเรียน      
  คณะกรรมการสถานศีกษา        
  คณะครู บุคลากร  

::  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  ::

   
  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  

 

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล      
  ฝ่ายบริหารทั่วไป      
  บุคลากรสายชั้น  
  อนุบาล        
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3        
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6        
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3        
  ครูฝึกประสบการณ์สอน        
     
     
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

       
 

Website Hit Counter

       
         
   
         
 

    ::  อักษรย่อของโรงเรียน  ::    
    ท.น.ท
      โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
    โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
    ::  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ::   โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
    บุคลากรมีน้ำใจนักกีฬา   โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
    ::  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ::   โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
        โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
    ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้โดดเด่น   โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
      โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
   
   
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
       
       
       
       
       
       
   
   
       
       
   
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
           
       
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : jojopamorn@hotmail.com Tel. 08-7435-2293