นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       
นางสาวอาภรณ์ ปกิรณะ นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา น.ส.กันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์ นางสุวัฒนา งอสอน
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
       
นางเสาวลักษณ์ เชนธัญพัฒน์ นางสาวประทับใจ ไชยเดช นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หน.สายชั้นอนุบาล หน.สายชั้น ป.1 -ป.3 หน.สายชั้น ป.4 - ป.6 หน.สายชั้น ม.1 - ม.3
       
     
     
     
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลับขึ้นข้างบน