นายเงิน   รัตนจันทร์
พ.ศ.  2479 - 2479

นายเนียม   สวรรณแคน
พ.ศ.  2479 - 2480

นายดำรง   ภักดี
พ.ศ.  2480 - 2483

นายบัว   ธูปทิศาล
พ.ศ.  2483 - 2484

นายกระจ่าง   ทองสอดแสง
พ.ศ.  2484 - 2491

นายดาว   ชูลิขิต
พ.ศ.  2491 -2493
นายธวัธ   วงษ์ประชุม
พ.ศ.  2493 -2513
นายวศิน   สมอุ่มจารย์
พ.ศ.  2513 - 2517
นายฝ้าย   กรมเมือง
พ.ศ.  2517 - 2533
นายเจริญ   ช่วงชิต
พ.ศ.  2533 - 2536
นายสันติ   จักรแสน
พ.ศ.  2536 - 2541
นางสุมาลี   ศุภเอม
พ.ศ.  2541 - 2543
นายเจริญ   ช่วงชิต
พ.ศ.  2543 - 2548
นายชูเกียรติ   เหลืองอุบล
พ.ศ.  2548 -2548
นายทวีศักดิ์   พรหมรัตน์
พ.ศ.  2548 - 2554
นายประยุทธ   อริย์ธัช
พ.ศ.  2555 - 2555
นายสมศักดิ์  วิไลแก้ว
พ.ศ.  2556 - 2557

นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์  -ปัจจุบัน

กลับขึ้นข้างบน