นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       
นางสุวัฒนา งอสอน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
       
นางเสาวลักษณ์ เชนธัญพัฒน์ิ นางสาวประทับใจ ไชยเดช นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หน.สายชั้นอนุบาล หน.สายชั้น ป.1 - ป.3 หน.สายชั้น ป.4 - ป.6 หน.สายชั้น ม.1 - ม.3
       
     
     
     
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลับขึ้นข้างบน