ปฎิทินการปฎิบัติงาน 2560
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น
       
ว/ด/ป รายการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
10-132-14 มี.ค. 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ร.ร.ท.บ้านโนนทัน ร.ร.ท.บ้านโนนทัน
16-19 มี.ค.60 โครงการค่ายเรียนรู้ตลอดชีวิต นักเรียน ม.1 - ร.ร.ท.บ้านโนนทัน
- - - -
หมายเหตุ วัน เวลา และกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม