ปฎิทินการปฎิบัติงาน 2562
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น
       
ว/ด/ป รายการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
มี.ค. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ร.ร.ท.บ้านโนนทัน ร.ร.ท.บ้านโนนทัน
11-13 มี.ค.62 โครงการค่ายเรียนรู้ตลอดชีวิต นักเรียน ม.1-3 จ.ชลบุรี ร.ร.ท.บ้านโนนทัน
- - - -
หมายเหตุ วัน เวลา และกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม - -