นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       
นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
นางเสาวลักษณ์ เชนธัญพัฒน์ น.ส.ประทับใจ  ไชยเดช นางอุดมทรัพย์  ภู่ยินดี น.ส.กรสุดา สร้อยน้อย
หน.สายชั้นอนุบาล หน.สายชั้น ป.1 - ป.3 หน.สายชั้น ป.4 - ป.6 หน.สายชั้น ม.1 - ม.3
       
     
     
     
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลับขึ้นข้างบน