นายทวีศักดิ์ พรมมงคล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น             

ผู้ศึกษา          นายทวีศักดิ์ พรมมงคล

ปีการศึกษา     2560

นางวชิราภรณ์  สุทธิประภา
ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ

ชื่อเรื่อง      ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชา ภาษาอังกฤษ
เรื่อง MY HOUSE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
             

ผู้ศึกษา           นางวชิราภรณ์  สุทธิประภา

ปีการศึกษา   2561

นางสาวประทับใจ ไชยเดช
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
ผู้ศึกษา นางสาวประทับใจ ไชยเดช ปีการศึกษา 2556
นางสาวจิตติมา จันทรมา
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
ผู้ศึกษา นางสาวจิตติมา จันทรมา ปีการศึกษา 2558