นายทวีศักดิ์ พรมมงคล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น             

ผู้ศึกษา          นายทวีศักดิ์ พรมมงคล

ปีการศึกษา    2560

นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
นางสาวประทับใจ ไชยเดช
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
ผู้ศึกษา นางสาวประทับใจ ไชยเดช ปีการศึกษา 2556
นางสาวจิตติมา จันทรมา
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
ผู้ศึกษา นางสาวจิตติมา จันทรมา ปีการศึกษา 2558