นายณัฏพงศกรณ์ สุวรรณรงค์

หัวหน้านักศึกษาฝึกสอน
(นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 
       

นายสนธยา จวนรุ่ง

นายธนะวัฒน์ สงวนศรี น.ส.ลิลรฏา โทพิลา น.ส.วาสนา คานทอง
นักศึกษาฝึกสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นักศึกษาฝึกสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นักศึกษาฝึกสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
       
น.ส.ลลิตา ยวงโพธิ์ น.ส.ปรารถนา สีโสดา น.ส.ชลาลัย โยวบุตร
นักศึกษาฝึกสอน
สาขาวิชาภาษาไทย
นักศึกษาฝึกสอน
สาขาวิชาภาษาไทย
นักศึกษาฝึกสอน
สาขาวิชาภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลับขึ้นข้างบน