นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายทวีศักดิ์ พรมมงคล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                         
   
นางสาวอาภรณ์ ปกิรณะ น.ส.กันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์ นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางสุวัฒนา งอสอน
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ภาระงาน ภาระงาน ภาระงาน ภาระงาน
งานวัดและประเมินผล งานธุรการทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานพัฒนาบุคลากร
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสารบรรณ งานกิจการนักเรียน งานจัดบุคลากร
งานกลุ่มประสบการณ์/สาระการเรียนรู้ งานการเงินและบัญชี งานสัมพันธ์ชุมชน งานสร้างและบำรุงขวัญบุคลากร
งานส่งเสริมวิชาการ งานพัสดุ    
งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
งานธุรการวิชาการ      

หัวหน้าสายชั้น

นางเสาวลักษณ์
เชนธัญพัฒน์
น.ส.ประทับใจ ไชยเดช นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี น.ส.กรสุดา สร้อยน้อย
อนุบาล ป.1 -ป.3 ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3
   
นักเรียน
อนุบาล   +  ป.1  +  ป.2  +  ป.3  +  ป.4  +  ป.5  +  ป.6  +  ม.1  + ม.2  +  ม.3 
     
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลับขึ้นข้างบน