น.ส.ทัศณี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel. 08-5851-2193
 
นายทวีศักดิ์   พรมมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 08-9714-9499
 
:: คณะครู :: บุคลากร ::
 
น.ส.อุรารักษ์  ลากุลเพลิน นายเชียน  กับกระโทก นางละอองดาว  จิตร์มาต
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 4 ครู  คศ. 4
Tel. 08-6226-9249 Tel. 08-7435-3674 Tel. 08-9570-6635
     
นางเสาวลักษณ์ เชนธัญพัฒน์ นางเพ็ญสวาท  พันธ์แก้ว นางสุภาวดี  แสงโฮง
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-4428-7209 Tel. 08-9617-3378 Tel. 08-4684-5828
     
นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์ นางวรรณิพา  วงษ์สงคราม นางนิศากร  จิตผดุงวิทย์
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6228-9383 Tel. 08-4428-7451 Tel. 08-6455-8088
     
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางอรวรรณ อุ่นไธสง นางสุวัฒนา  งอสอน
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-9711-0542 Tel. 08-6229-2525
     
นางอุดมทรัพย์  ภู่ยินดี นายวิชิต  พันพละ นางจวงจันทร์  พิจารโชติ
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 2
Tel. 08-4601-1289 Tel. 08-1727-7067 Tel. 08-7235-8060
     
น.ส.ประทับใจ  ไชยเดช นางสาวจิตติมา  จันทรมา นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ครู  คศ.2 ครู  คศ.2 ครู  คศ.2
Tel. 08-0746-2036 Tel. 08-9274-2777 Tel. 08-9187-1113
     
นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางกันตา รัตนวงศ์วสวัสดิ์ นางบุญญาภา พินิจพล
ครู  คศ.2 ครู  คศ.2 ครู  คศ.3
Tel. 08-0188-8513 Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-7696-4451
     
น.ส.รัสรินทร์ พรรณสุวรรณ นางสมใจ พัดขุนทด นายภมร  เพ็ชรแท้
ครผู้ช่วย ครผู้ช่วย ครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-7435-2293
     
นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ นางธนิตา  เขจรรักษ์ นางบังอร  อินอุ่นโชติ
ครู ผู้ช่วยครู ครู ผู้ช่วยครู ครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-0746-6448 Tel. 08-6394-0515 Tel. 08-1584-3794
     
น.ส.จันทร์เพ็ญ หล่องบุตรสี น.ส.ธิดารัตน์ แก้วเรือง น.ส.สุจิตรา ศิริพงษ์
ครู ผู้ช่วยครู ครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Tel. Tel. Tel. 09-4297-6099
     
   
  น.ส.อัจฉริยา วิเศษเขลา  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
  Tel. 08-9942-6630  
     
:: นักการภารโรง :: ลูกจ้าง ::
     
นายอดุลย์ศักดิ์ คำพิลัง นายประวิทย์ จำปาขาว นายวัชรชัย  ประชา
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
Tel. 08-0005-5658 Tel. Tel. 08-4684-5539
     
นายสุขสันต์  รุณวาทย์ นางสาวบุบผา  ทองชา นายอาณัฐวุฒิ  ทองมนต์
นักการภารโรง แม่ครัว พี่อครัว
Tel. 08-7432-9860 Tel. 08-3500-2552 Tel.
     
   
  นายบุญจันทร์  ทำมาน้อย  
  พนักงานขับรถ  
  Tel. 08-0182-6368  
     
  กลับขึ้นข้างบน