นางพอสม  ภู่ยินดี

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

ครู  คศ. 3
Tel. 08-9711-0542
ครูประจำชั้น ป.4
 
 
 
       
   
  นางสาวอุรารักษ์ ลากุลเพลิน  
  ครู  คศ. 3  
  Tel. 08-6226-9249  
  ครูประจำชั้น ป.4  
       
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางสุภาวดี  แสงโฮง
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-4684-5828
ครูประจำชั้น ป.4 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

 

 
นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางสุวัฒนา  งอสอน
ครู  คศ.2 ครู  คศ. 3
Tel. 08-0188-8513 Tel. 08-6229-2525
ครูประจำชั้น ป.6 ครูประจำชั้น ป.6
   
นางอรวรรณ อุ่นไธสง นางสาวจิตติมา จันทรมา
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 2
Tel. 08-9711-0542 Tel. 08-9274-2777
ครูประจำชั้น ป.6 ครูประจำชั้น ป.5