นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

ครู  คศ.2
Tel. 08-9187-1113
นายเชียน  กับกระโทก
ครู  คศ.4
Tel. 08-7435-3674
       
 
นางเพ็ญสวาท  พันธ์แก้ว   นางสาวกันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์
ครู  คศ.3   ครู  คศ. 2
Tel. 08-9617-3378   Tel. 08-7696-4451
ครูประจำชั้น ม.1   ครูประจำชั้น ม.2
       
นางสาวสมใจ  พัดขุนทด นายภมร  เพ็ชรแท้
ครูผู้ช่วย ครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-7435-2293
ครูประจำชั้น ม.3 ครูประจำชั้น ม.2
   
นางสาวจันทร์เพ็ญ หล่องบุตรสี นางธนิตา เขจรรักษ์
ครู ผู้ช่วยครู ครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-6394-0515 Tel. 08-6394-0515
ครูประจำชั้น ม.1   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3