โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศ

:: รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ::

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รายละเอียด)

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการ โทร. 043-225-297 , 081-2602067  ,  www.nonthun.ac.th