โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ข่าวเด่นวันนี้  ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         

 

เพลงมาร์ชโนนทัน

โรงเรียนโนนทัน ได้สร้างสรรค์ให้งามสง่า คู่ขวัญประชาพัฒนาเมืองขอนแก่น
ดนตรีพื้นเมือง รักษาไว้คู่เมืองหมอแคน
ระเบียบแบบแผนวิชาการนั้นดีเรื่อยมา เหลืองเขียวนั้นเชื่อมสัมพันธ์
มายาวนาน สร้างผลงาน สร้างความรู้ คู่ความดี สอนนักเรียน ฝึกนักเรียน
นั้นให้มี วินัยดี เป็นศักดิ์ศรีคู่โนนทัน เราชาวโนนทัน
ร่วมกันสมัครสมาน คุณธรรมเด่นตระการ สืบสานพัฒนาเยาวชน
วินัยดีมีวิชากีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน เยาวชนหมั่นฝึกฝนเป็นคนดี

เพลงมาร์ชเทศบาล  

เทศบาลนครขอนแก่น ทำงานมีแผนพัฒนาฝ่าผจญ ประสานงานแก้ปัญหาร่วมประชาชน ทุกแห่งหนเจริญตารุดหน้าไกล เทศบาลนครขอนแก่น เราคือตัวแทนของมวลชนอย่างภาคภูมิใจ เศรษฐกิจเข้มแข็งเติมโตไว กระจายอำนาจโปร่งใสธรรมภิบาล วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ใสสะอาด ร่วมกันปลูกพฤกษาชาติเขียวเต็มบ้าน ถนนดี มีน้ำไฟให้การบริการ พยาบาลทั่วทุกด้านสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครขอนแก่น ส่งเสริมหวงแหนประเพณีไว้ไม่ให้สูญ ฟูฟื้นงามการศึกษาไทยให้ไพบูลย์ เมืองดอกคูนเสียงแคนขอนแก่นรุ่งเรือง (ซ้ำ*)

*************************

       
       
       
         
   
       
       
   
  ข้อมูลทั่วไป      
  ประวัติโรงเรียน      
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย      
  นโยบายการบริหาร      
  โครงสร้างการบริหาร      
  โครงสร้างหลักสูตร      
  ระเบียบโรงเรียน      
  งานทะเบียนและวัดผล      
  ยื่นคำร้องออนไลน์        
  ปฎิทินกิจกรรม        
  เพลงมาร์ชโรงเรียน        
 

ผลงานครู

       
  ผลงานนักเรียน        
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

       
     
     
         
         
     
  ทำเนียบผู้บริหาร        
  คณะผู้บริหารโรงเรียน        
  คณะกรรมการสถานศีกษา        
  คณะครู บุคลากร        
  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล        
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        
  บุคลากรสายชั้น    
  อนุบาล          
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6          
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ครูฝึกประสบการณ์สอน          
       
       
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

         
 

Website Hit Counter

         
           
 
     
         
 

       
     
        โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
    โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
        โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
        โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
        โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
     
     
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
     
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
           
       
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887