<<- โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น >><< ข่าวเด่นวันนี้  >> ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         
          1. แนวทางการพัฒนานักเรียน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เสริมสร้างความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำไปใช้ อย่างต่อเนื่อง
          2. แนวทางการพัฒนาครู พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู ด้าน การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และเน้นการผลิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
          3. แนวทางการพัฒนาสภาพโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน และบริการพื้นฐานสำหรับนักเรียน   ผู้ปกครอง ชุมชน
          4. แนวทางการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ให้บริการด้านสาธารณะ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
       
       
       
         
   
       
       
   
  ข้อมูลทั่วไป      
  ประวัติโรงเรียน      
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย      
  นโยบายการบริหาร      
  โครงสร้างการบริหาร        
  โครงสร้างหลักสูตร        
  ระเบียบโรงเรียน        
  งานทะเบียนและวัดผล        
  ยื่นคำร้องออนไลน์        
  ปฎิทินกิจกรรม        
  เพลงมาร์ชโรงเรียน        
 

ผลงานครู

       
  ผลงานนักเรียน        
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

       
     
     
         
         
     
  ทำเนียบผู้บริหาร        
  คณะผู้บริหารโรงเรียน        
  คณะกรรมการสถานศีกษา        
  คณะครู บุคลากร        
  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล        
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        
  บุคลากรสายชั้น    
  อนุบาล          
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ประถมศึกษาปีที่ 4-6          
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ครูฝึกประสบการณ์สอน          
       
       
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

         
 

Website Hit Counter

         
           
 
     
         
 

       
     
        โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
    โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
        โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
        โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
        โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
     
     
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
     
         
         
         
         
     
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
               
           
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887