Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศการรับวัคซีนเด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี

ขอแจ้งเลื่อนเปลี่ยนแปลงการรับวัคซีนโควิด 19 เด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี 

จากเดิมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 -12.00 น.

ณ ขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

tnt29

tnt30

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297