โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ข่าวเด่นวันนี้  ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         

          โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2479 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลพระลับ 4 (วัดโพธิ์โนนทัน) ต่อมา ปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลบ้านโนนทันรัฐราชรังสรรค์ และวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ได้โอนโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาอยู่ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มาจนถึงปัจจุบัน เดิมเปิดสอนระดับชั้น ป.1 – ป.4
          - พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับชั้น ป.1-ป.7
          - พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับชั้น ป.1-ป.6
          - พ.ศ. 2525     เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล – ป.6  
          - พ.ศ. 2557     เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล – ม.3  ถึงปัจจุบัน

       
       
       
         
   
       
       
   
  ข้อมูลทั่วไป      
  ประวัติโรงเรียน      
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย      
  นโยบายการบริหาร      
  โครงสร้างการบริหาร      
  โครงสร้างหลักสูตร        
  ระเบียบโรงเรียน        
  งานทะเบียนและวัดผล        
  ยื่นคำร้องออนไลน์        
  ปฎิทินกิจกรรม        
  เพลงมาร์ชโรงเรียน        
 

ผลงานครู

       
  ผลงานนักเรียน        
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

       
     
     
         
         
     
  ทำเนียบผู้บริหาร        
  คณะผู้บริหารโรงเรียน        
  คณะกรรมการสถานศีกษา        
  คณะครู บุคลากร        
  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล        
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        
  บุคลากรสายชั้น    
  อนุบาล          
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6          
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ครูฝึกประสบการณ์สอน          
       
       
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

         
 

Website Hit Counter

         
           
 
     
         
 

       
     
        โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
    โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
        โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
        โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
        โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
     
     
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
     
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
           
       
             
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887