<<- โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น >><< ข่าวเด่นวันนี้  >> ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         
วิสัยทัศน์
          จัดการศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข ภายใต้บริบทของศิลปวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ
     1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
     2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นโรงเรียนเป็นฐาน
     3) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
     4) มุ่งพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
     1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
     2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
     3. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร

เป้าประสงค์
     1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
     2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
     3. บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกายและเป็นเลิศด้านการกีฬา
     4. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
     5. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม วิสัยทัศน์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     6. สภาพแวดล้อมโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และให้บริการต่อชุมชน
       
       
       
         
   
       
       
   
  ข้อมูลทั่วไป      
  ประวัติโรงเรียน      
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย      
  นโยบายการบริหาร      
  โครงสร้างการบริหาร      
  โครงสร้างหลักสูตร      
  ระเบียบโรงเรียน      
  งานทะเบียนและวัดผล      
  ยื่นคำร้องออนไลน์      
  ปฎิทินกิจกรรม      
  เพลงมาร์ชโรงเรียน      
 

ผลงานครู

     
  ผลงานนักเรียน      
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

     
   
   
       
       
     
  ทำเนียบผู้บริหาร        
  คณะผู้บริหารโรงเรียน        
  คณะกรรมการสถานศีกษา        
  คณะครู บุคลากร        
  ฝ่ายบริหารวิชาการ    
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล        
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        
  บุคลากรสายชั้น    
  อนุบาล          
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6          
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3        
  ครูฝึกประสบการณ์สอน          
       
       
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

         
 

Website Hit Counter

         
           
 
     
         
 

       
     
        โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
    โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
        โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
        โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
        โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
     
     
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
     
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
           
       
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887