Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะครู บุคลากร

 

 

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 Tel. 09-5734-7854
 
 
     
  นายวีระพงษ์ กองพรม   
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   
  Tel. 08-9714-9499   
     
  :: คณะครู :: บุคลากร ::  
     
 Suwattana
นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์ นางสุวัฒนา  งอสอน  นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ
ครู คศ.3 ครู คศ.3  ครู คศ.3
Tel. 08-6228-9383 Tel. 08-6229-2525  Tel. 08-9808-7791
     
นางวรรณิพา  วงษ์สงคราม นางอุดมทรัพย์  ภู่ยินดี นางสาวจิตติมา  จันทรมา
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-4428-7451 Tel. 08-4601-1289 Tel. 08-9274-2777
     
นายวิชิต  พันพละ  นางสาวกันตา รัตนวงศ์วสวัสดิ์ นางสาวประทับใจ  ไชยเดช
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
นายวิชิต  พันพละ Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-0746-2036
     
นางบุญญาภา พินิจพล นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางสาวศรีสุดา กุลอัก
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-7696-4451 Tel. 08-0188-8513 Tel. 08-6906-7709
     
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย นางพรพิมล ลุนเสนา นางนัฐฐพัชร์ ประจันตะเสน
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.2
Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-6855-1919 Tel. 09-9018-5767
     
 
นางสาวสมใจ พัดขุนทด  นายสุวิทย์ ศิริรวง นางสาวรัสรินทร์ สิมสี 
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-6856-7002 Tel. 08-1964-8694
     
 
นางละมุล ศรีราช นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์ นางจุลลดา ทำประเสริฐ
ครู คศ.2  ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 08-1431-6146 Tel. 08-5004-4518 Tel. 08-3329-3360
     
28  130
นายกิจษ์บัณฑิต ไทยเจริญมาก นายวรวีร์ ทบลม นางดวงนภา พละดร 
ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1
Tel. 09-5732-7308  Tel. 062-124-5654 Tel. 09-7010-1481
     
x  
นางสาวหทัยพร พรหมเทศ   นายภมร  เพ็ชรแท้
 ครู คศ.2   ผู้ช่วยครู
  Tel. 08-9630-0101   Tel. 08-7435-2293
     
    x 
 นางบังอร  อินอุ่นโชติ นางสาวธิดารัตน์ แก้วเรือง นายเมษยน เพ็ญธิสาร
 ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-1584-3794 Tel. 09-4462-3546 Tel. 09-0956-5685 
     
129  189  x 
Mr. Caneda Ortiz นางสาวหทัยรัตน์ โนนโพธิ์  นางสาวชนิญญา ไชยปรีชา 
ESL Foreign Teacher  ผู้ช่วยครู   ผู้ช่วยครู 
Tel. 06-3737-0755 Tel. 0ุ6-2142-8514   Tel. 09-4468-5114
     
  :: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ::  
 
  x
นางสาวสุจิตรา ศิริพงษ์   นางสาวรุ่งมณี ฤกษ์จารุทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel. 08-6455-3378   Tel. 09-4924-3477
     
  :: นักการภารโรง ::   
   :: พ่อครัว แม่ครัว พนักงานขับรถ  ::   
     
นายอดุลย์ศักดิ์ คำพิลัง นายสุขสันต์  รุณวาทย์ นายประวิทย์ จำปาขาว
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
Tel. 08-0005-5658 Tel. 08-7432-9860 Tel.08-9576-8330
     
137 
นายวัชรชัย  ประชา นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเชียงสา นางสาวบุบผา  ทองชา
นักการภารโรง พ่อครัว แม่ครัว
Tel. 08-4684-5539 Tel. 09-0924-8985 Tel. 08-3500-2552
     
   136  
  นายอนันต์ สิงห์นาง  
  พนักงานขับรถ   
  Tel. 06-1696-9374   
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297