Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะครู บุคลากร

 

 

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 Tel. 09-5734-7854
 
 
 
นายทวีศักดิ์   พรมมงคล   นายวีระพงษ์ กองพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Tel. 08-9714-9499   Tel.08-4180-8039
     
  :: คณะครู :: บุคลากร ::  
     
 Suwattana
นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์ นางสุวัฒนา  งอสอน  นางสาวเสาวลักษณ์ นุชาญรัมย์
ครู คศ.3 ครู คศ.3  ครู คศ.3
Tel. 08-6228-9383 Tel. 08-6229-2525  Tel. 08-4428-7209
     
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางวรรณิพา  วงษ์สงคราม นางอุดมทรัพย์  ภู่ยินดี
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-4428-7451 Tel. 08-4601-1289
     
นางสาวจิตติมา  จันทรมา  นางสาวกันตา รัตนวงศ์วสวัสดิ์ นายวิชิต  พันพละ
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-9274-2777 Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-1727-7067
     
นางสาวประทับใจ  ไชยเดช นางบุญญาภา พินิจพล นางสาวศรีสุดา กุลอัก
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-0746-2036 Tel. 08-7696-4451 Tel. 08-6906-7709
     
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางพรพิมล ลุนเสนา
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-0188-8513 Tel. 08-6855-1919
     
 
นางสาวสมใจ พัดขุนทด  นายสุวิทย์ ศิริรวง นางนัฐฐพัชร์ ประจันตะเสน
ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-6856-7002 Tel. 09-9018-5767
     
 
นางละมุล ศรีราช นางสาวรัสรินทร์ สิมสี  นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์
ครู คศ.2  ครู คศ.1 ครู คศ.2
Tel. 08-1431-6146  Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-5004-4518
     
28 
นายกิจษ์บัณฑิต ไทยเจริญมาก นางจุลลดา ทำประเสริฐ นายวรวีร์ ทบลม
ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 09-5732-7308  Tel. 08-3329-3360 Tel. 062-124-5654
     
130
นางดวงนภา พละดร  นายภมร  เพ็ชรแท้ นางบังอร  อินอุ่นโชติ
 ครู คศ.1 ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
  Tel. 09-7010-1481 Tel. 08-7435-2293 Tel. 08-1584-3794
     
  123   129
 นางสาวธิดารัตน์ แก้วเรือง นางสาวจิดาภา โยทะการี Mr. Caneda Ortiz 
 ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ESL Foreign Teacher 
Tel. 09-4462-3546 Tel. 08-8745-5357 Tel. 06-3737-0755  
     
 138 131 x 
 นายอนุชา นามจูมจัง นายรัฐศาสตร์ โซ่เชียงคำ  นางสาวชนิญญา ไชยปรีชา 
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู 
Tel. 09-4186-7518 Tel. 09-3438-3264  Tel. 09-4468-5114
     
  :: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ::  
 
นางสาวสุจิตรา ศิริพงษ์ นางสาวอัจฉริยา วิเศษเขลา นางสาวพัชรินทร์ วรดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ/ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel. 08-6455-3378 Tel. 08-9942-6630 Tel. 06-2141-0329
     
  :: นักการภารโรง :: ลูกจ้าง ::  
     
นายอดุลย์ศักดิ์ คำพิลัง นายสุขสันต์  รุณวาทย์ นายประวิทย์ จำปาขาว
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
Tel. 08-0005-5658 Tel. 08-7432-9860 Tel.08-9576-8330
     
137 
นายวัชรชัย  ประชา นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเชียงสา นางสาวบุบผา  ทองชา
นักการภารโรง พ่อครัว แม่ครัว
Tel. 08-4684-5539 Tel. 09-0924-8985 Tel. 08-3500-2552
     
   136  
  นายอนันต์ สิงห์นาง  
  พนักงานขับรถ   
  Tel. 0ุ6-1696-9374   
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297