Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะครู บุคลากร

 

worawoot

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 Tel. 09-5734-7854
 
 
T3
นางกุลรัก ไชยราชา 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Tel. 08-0536-5922
     
     
  :: คณะครู :: บุคลากร ::  
     
T302 T304  T202
นายวิชิต  พันพละ นางสาวจิตติมา จันทรมา  นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ
ครู คศ.3 ครู คศ.3  ครู คศ.3
Tel. 08-1727-7067  Tel. 08-9274-2777 Tel. 08-9808-7791
     
T204 T301 T303
นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย นางสาวกันตา รัตนวงศ์วสวัสดิ์
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-0188-8513 Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-5452-4352
     
T207 T106 T110
นางสาวสมใจ พัดขุนทด   นางพรพิมล ลุนเสนา  นางสาวศรีสุดา กุลอัก
ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-6855-1919  Tel. 08-6906-7709
     
T312 T206   T208
นางละมุล ศรีราช  นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์ นายวรวีร์ ทบลม
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 08-1431-6146  Tel. 08-5004-4518 Tel. 062-124-5654
     
 T209.jpg T2010 pornyamorn
นางสาวหทัยพร พรหมเทศ นายพงศ์พิทักษ์ อุสาย  นางพรยมล  เฉิดรัศมี 
ครู คศ.3 ครู คศ.2
ครู คศ.2
Tel. 08-9630-0101  Tel. 08-1557-9514  Tel. 09-6337-2232 
     
khattiya  
นางสาวจิราภรณ์  แสนจันทร์ นางขัตติยา  สิทธิวิบูลย์ชัย  
ครู คศ.2 ครู คศ.2  
Tel. 09-8884-4206 Tel. 06-2463-9255  
     
 T309 T003 T310
นายภมร  เพ็ชรแท้  นางบังอร  อินอุ่นโชติ นายเมษยน เพ็ญธิสาร
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
Tel. 061-9438-328 Tel. 08-1584-3794 Tel. 09-0956-5685
     
T210  T104  T211
นางสาวรุ่งอัมพร จำนงพันธ์  นางสาวจารุวรรณ  มูลปลา  นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา  
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู
Tel.08-0974-3775  Tel. 06-5312-5006    Tel. 06-4426-4049
     
 Asong Art2   
Asong Ngenyi  นายธวัชชัย ยาวะระ  
 Nkematabong  ผู้ช่วยครู  
ครูต่างชาติ  Tel. 09-9203-3024   
     
     
     
     
     
     

 

   
     
     
     
     
     
  :: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ::   
     

 T311.jpg

  T402
 นางสาวชนิญญา ไชยปรีชา   นางสาวรุ่งมณี ฤกษ์จารุทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 Tel. 09-4468-5114     Tel. 09-4924-3477 
     
     
 
  :: นักการภารโรง ::   
   :: พ่อครัว แม่ครัว พนักงานขับรถ  ::   
     
T502 T503 T504
นายสุขสันต์  รุณวาทย์ นายประวิทย์ จำปาขาว นายวัชรชัย  ประชา
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
Tel. 08-7432-9860 Tel.08-9576-8330 Tel. 08-4684-5539
     
T505  T506  T507 
 นายอนันต์ สิงห์นาง นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเชียงสา  นางสาวธันยพร  ทองราช
 พนักงานขับรถ พ่อครัว แม่ครัว
 Tel. 06-1696-9374  Tel. 09-0924-8985 Tel. 
     
     
     
     
     
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297