Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข้อมูลโรงเรียน

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

     โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ตั้งอยู่เลขที่ 161/16 หมู่ที่ 2 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-225297 สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแล โดยสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 DSC01572 DSC01561

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน มีอาณาเขตขนาดพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 1 งาน

 

:: อาณาเขตและพื้นที่ติดต่อ ::
ทิศเหนือ ติดกับ ซอยชาตะผดุง 4 และชุมชนโนนทัน 6
ทิศใต้ ติดกับ ซอยชาตะผดุง 2 และชุมชนโนนทัน 3
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนชาตะผดุง และชุมชนโนนทัน 3
ทิศตะวันตก ติดกับ ซอยชาตะผดุง 2/2 และชุมชนโนนทัน 6

 

:: ปรัชญา ::
ประพฤติดี มีมาตรฐาน ประสานชุมชน มากล้นสุนทรีย์

 

:: สีประจำโรงเรียน ::
color

สีเหลือง หมายถึง ความรู้คู่คุณธรรม
สีเขียว หมายถึง ความสุขและความหนักแน่นมั่นคงเป็นเอกภาพ

 

 :: ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ::

 nonthun logo

 

:: อักษรย่อของโรงเรียน ::
ท.น.ท

 

:: อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ::
รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ

 

:: เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ::
กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297