Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

 

worawoot
ดร.วรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
 
  T3 
.................................................  นางกุลรัก ไชยราชา 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
       
T202 T204 T303 T110
นางสาวอาภรณ์ ปกิรณะ นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา น.ส.กันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์ นางสาวศรีสุดา กุลอัก
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
       
T001 T101 T201 T301
นางดวงนภา พละดร นางบุญญาภา พินิจพล นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หน.สายชั้นอนุบาล หน.สายชั้น ป.1 -ป.3 หน.สายชั้น ป.4 - ป.6 หน.สายชั้น ม.1 - ม.3
       
     
     
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297