Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหาร

      1. แนวทางการพัฒนานักเรียน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เสริมสร้างความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำไปใช้ อย่างต่อเนื่อง
      2. แนวทางการพัฒนาครู พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู ด้าน การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และเน้นการผลิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
      3. แนวทางการพัฒนาสภาพโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน และบริการพื้นฐานสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
      4. แนวทางการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ให้บริการด้านสาธารณะ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน


 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297