Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
 
T101
นางบุญญาภา พินิจพล

ครู คศ.3

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
Tel. 08-4428-7451
ครูพิเศษ ป.3
 
 
 
T102 T103
นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์ นางวรรณิพา วงษ์สงคราม
ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-6228-9383 Tel. 08-4428-7451
ครูประจำชั้น ป.3/1 ครูประจำชั้น ป.2
   
T110 T105
นางสาวศรีสุดา กุลอัก นางสาวรัสรินทร์ พรรณสุวรรณ
ครู คศ.3 ครู คศ.1
Tel. 08-6906-7709 Tel. 08-1964-8694
ครูประจำชั้น ป.1/2 ครูพิเศษ ป.1
   
T106   T107
นางพลพิมล ลุนเสนา นางสาวประทับใจ  ไชยเดช
ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-6855-1919 Tel. 08-0746-2036
ครูประจำชั้น ป.1/1 ครูประจำชั้น ป.3/2
   
   T19
  นางสาวธิดารัตน์ แก้วเรือง 
  ผู้ช่วยครู 
  Tel. 08-3151-1123
  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297