Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
 
 
นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
ครู คศ.3
Tel. 09-7223-5963
ครูประจำชั้น ป.4/1
 
 
 
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางสุวัฒนา งอสอน นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-6229-2525 Tel. 08-0188-8513
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครูประจำชั้น ป.6/2 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
       
 
นางนัฐฐพัชร์ ประจันตะเสน นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์
ครู คศ.3   ครู คศ.2
Tel. 09-9018-5767 Tel. 08-5004-4518
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้น ป.5/1

 

 
นางสาวสมใจ พัดขุดทด นายวรวีร์ ทบลม
ครู คศ.2  ครู คศ.2
Tel. 08-5452-4352 Tel. 062-124-5654
ครูประจำชั้น ป.4/2 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   
x  189
นางสาวหทัยพร พรหมเทศ นางสาวหทัยรัตน์ โนนโพธิ์ 
ครู คศ.2 ผู้ช่วยครู 
Tel. 08-9630-0101 Tel. 0ุ6-2142-8514 
ครูประจำชั้น ป.6/1 ครูประจำชั้น ป.5/2 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297