Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

 

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล นายวีระพงษ์ กองพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
   
   
นางสาวกันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
       
127
นางสาวเสาวลักษณ์ นุชาญรัมย์ นางบุญญาภา พินิจพล นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล หัวหน้าสายชั้น ป.1-ป.3 หัวหน้าสายชั้น ป.4-ป.6 หัวหน้าสายชั้น ม.1-ม.3
       
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297