Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

 

 

worawoot

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
 
 
 
  T3 
 ............................................  นางกุลรัก ไชยราชา
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   
   
T202
นางสาวอาภรณ์ ปกิรณะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
       
T001 T101 T201 T301
นางดวงนภา พละดร นางเบุญญาภา พินิจพล นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล หัวหน้าสายชั้น ป.1-ป.3 หัวหน้าสายชั้น ป.4-ป.6 หัวหน้าสายชั้น ม.1-ม.3
       
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297