Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน

BNT Sport@Nonthun School🍃

กับภาพบรรยากาศความรักความอบอุ่น ความสามัคคีคือพลัง  ร่วมแรงร่วมใจออกกำลังกาย  BNT Team นำทีมโดย ดร.วรวุฒิ อันปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทีมครูและบุคลากรชาย ลงเล่นฟุตบอลประจำทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของคณะครูและบุคลากร

151
152
153
154
155
156
157
158
160
159

 

" BNT LIVE ROOM "

#ภาพบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ขอขอบพระคุณ “ท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น” พร้อมด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์นิเทศ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้ติดตามให้กำลังใจทีมโนนทันของเรา ในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันนี้

144
146
147
149

 

กิจกรรมการฉีดวัคซีนนักเรียน

ภาพบรรยากาศลูกๆนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE)

20
21
22
26
23
25
24

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning และ PLC

 

ฮักกนะโนนทัน

วันที่ 14 - 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยการนำของ ดร.วรวุฒิ อันปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายทวีศักดิ์ พรมมงคล นายวีระพงษ์ กองพรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ " โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ "สู่ครูมืออาชีพ" Professional Learning Community (PLC) ณ ห้องประชุมโพธิสาร อาคารโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพภาพยิ่งขึ้นไป ประกอบด้วย
1. ดร.กันตธีร์ เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
2. ดร.นิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
3. ดร.นพรัตน์ มูลศรีแก้ว ผอ.โรงเรียนม่วงมิตรวิทยา สังกัด สพม.เขต 27
4. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2
5. นางมณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันได้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของทางจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่คุณครูจะได้นำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการเรียนรู้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป...
plc1
plc2
plc3
plc4
plc
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297