Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน

"ประโยชน์อาหารกลางวันคุณภาพ สร้างพัฒนาการเด็ก

 

 1

 2

 3

 4
ฮักนะ...โนนทันกิจกรรมดีๆเรามีทุกวัน
"ประโยชน์อาหารกลางวันคุณภาพ สร้างพัฒนาการเด็ก" เก็บภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันของลูกๆสายชั้นอนุบาล ที่น่ารัก..
 

จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน

          ตามที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ในระหว่างปิดเรียน ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ ออนไลน์ Online (การเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์การสื่อสาร ) ออนดีมานด์ On-demand (การดูคลิปวิดีโอย้อนหลัง) และออนแฮนด์ On-hand (รับงานไปทำที่บ้าน) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดและเป็นการป้องการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานนักเรียนของเราได้ ...
1
2
3
4
5
7
6

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297