Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน

วิชาทักษะอาชีพ เรียนรู้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วิชาทักษะอาชีพ 1/2565 ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. เรียนรู้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที 1 เรียนรู้เรื่องการตัดต่อวีดีโอจากแอฟ Picsart โดยอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้เรื่องการเพ้นท์เสื้อ โดยอาจารย์สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรูเรื่องการแกะสลักโฟม โดยอาจารย์สาขาวิจิตรศิลป์

196

197

199

201

205

203

 

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น

มาให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

190

191

192

193

194

195

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297