Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

วิชาทักษะอาชีพ เรียนรู้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วิชาทักษะอาชีพ 1/2565 ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. เรียนรู้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที 1 เรียนรู้เรื่องการตัดต่อวีดีโอจากแอฟ Picsart โดยอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้เรื่องการเพ้นท์เสื้อ โดยอาจารย์สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรูเรื่องการแกะสลักโฟม โดยอาจารย์สาขาวิจิตรศิลป์

196

197

199

201

205

203

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297