Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2566

⭐️กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2566⭐️

ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา

27

28

29

30

31

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297