Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานสากล

อบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานระดับสากล 7/12/2566

โดย นายสมเจตน์ นาชัยสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

269

265

267

268

263

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297