Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญ

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ และสามัญใหญ่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

270

276

278

272

 273

274

279

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297