Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

สร้างรั่วโรงเรียนใหม่

รั่ว

สร้างรั่วโรงเรียนใหม่

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297