Copyright 2020 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

เลือกตั้งสานักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  e-Mailnonthuninfo@gmail.com
Tel. 043-225297, 089-9405887