Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC)

     

       วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 กับการเริ่มต้นของกระบวนการ PLC ของพวกเราชาวโนนทัน ในการร่วมพัฒนาลูกนักเรียนของพวกเราทุกคน การทำงานให้บรรลุถึงซึ่งเป้าหมายความสำคัญอยู่ที่คณะครูได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะครูกลุ่ม PLC ทั้ง 7 กลุ่มของเรา ได้ร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นั้นคือ "มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สร้างทักษะชีวิตสู่ความสุข"
      ลำดับขั้นตอนก่อนที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายร่วมของโรงเรียน คุณครูทุกคนได้กำหนดเป้าหมายของตนเอง ต่อจากนั้นได้นำเป้าหมายมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อรวมกันให้เป็นเป้าหมายของกลุ่ม และตัวแทนของของกลุ่มได้นำเสนอเป้าหมายของของกลุ่มต่อที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายร่วมของโรงเรียน
"มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สร้างทักษะชีวิตสู่ความสุข" นี้คือศูนย์รวมใจของพวกเราชาวโนนทัน ในการที่จะพัฒนาลูกโนนทัน พวกเราจะร่วมกันก้าวเดินตามกระบวนการของ PLC พวกเราไม่ต้องการจะแข่งขันกับใคร พวกเราไม่ต้องการที่จะเอาชนะใคร พวกเราเพียงมุ่งหวังเพียงที่จะ "ชนะตัวเราเอง" เพื่อลูกๆของพวกเรา เพราะเราคือ"ลูกโนนทัน" ...
nt01 
 nt02

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297