Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

นายทวีศักดิ์ พรมมงคล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้ศึกษา       นายทวีศักดิ์ พรมมงคล

ปีการศึกษา   2560

 

นางวชิราภรณ์  สุทธิประภา

ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ

ชื่อเรื่อง       ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง MY HOUSE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา       นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
ปีการศึกษา   2561
 
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ
ผู้ศึกษา        นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ปีการศึกษา    2561
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297