Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

 

เพลงมาร์ชโนนทัน

 โรงเรียนโนนทัน ได้สร้างสรรค์ให้งามสง่า คู่ขวัญประชาพัฒนาเมืองขอนแก่น
ดนตรีพื้นเมือง รักษาไว้คู่เมืองหมอแคน
ระเบียบแบบแผนวิชาการนั้นดีเรื่อยมา เหลืองเขียวนั้นเชื่อมสัมพันธ์
มายาวนาน สร้างผลงาน สร้างความรู้ คู่ความดี สอนนักเรียน ฝึกนักเรียน
นั้นให้มี วินัยดี เป็นศักดิ์ศรีคู่โนนทัน เราชาวโนนทัน
ร่วมกันสมัครสมาน คุณธรรมเด่นตระการ สืบสานพัฒนาเยาวชน
วินัยดีมีวิชากีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน เยาวชนหมั่นฝึกฝนเป็นคนดี

 

เพลงมาร์ชเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่น ทำงานมีแผนพัฒนาฝ่าผจญ ประสานงานแก้ปัญหาร่วมประชาชน ทุกแห่งหนเจริญตารุดหน้าไกล เทศบาลนครขอนแก่น เราคือตัวแทนของมวลชนอย่างภาคภูมิใจ เศรษฐกิจเข้มแข็งเติมโตไว กระจายอำนาจโปร่งใสธรรมภิบาล วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ใสสะอาด ร่วมกันปลูกพฤกษาชาติเขียวเต็มบ้าน ถนนดี มีน้ำไฟให้การบริการ พยาบาลทั่วทุกด้านสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครขอนแก่น ส่งเสริมหวงแหนประเพณีไว้ไม่ให้สูญ ฟูฟื้นงามการศึกษาไทยให้ไพบูลย์ เมืองดอกคูนเสียงแคนขอนแก่นรุ่งเรือง (ซ้ำ*)

************************* 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297