Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะครู บุคลากร

 

worawoot

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 Tel. 09-5734-7854
 
 
    T3 
........................................................   นางกุลรัก ไชยราชา 
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 Tel.    Tel. 08-0536-5922
     
  :: คณะครู :: บุคลากร ::  
     
T102  T203 T202
นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์ นางสุวัฒนา  งอสอน  นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ
ครู คศ.3 ครู คศ.3  ครู คศ.3
Tel. 08-6228-9383 Tel. 08-6229-2525  Tel. 08-9808-7791
     
T103 T201 T304
นางวรรณิพา  วงษ์สงคราม นางอุดมทรัพย์  ภู่ยินดี นางสาวจิตติมา  จันทรมา
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-4428-7451 Tel. 08-4601-1289 Tel. 08-9274-2777
     
T302 T303 T107
นายวิชิต  พันพละ  นางสาวกันตา รัตนวงศ์วสวัสดิ์ นางสาวประทับใจ  ไชยเดช
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
นายวิชิต  พันพละ Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-0746-2036
     
T101 T204 T110 
นางบุญญาภา พินิจพล นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางสาวศรีสุดา กุลอัก
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-7696-4451 Tel. 08-0188-8513 Tel. 08-6906-7709
     
T301 T106 T207
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย นางพรพิมล ลุนเสนา นางสาวสมใจ พัดขุนทด 
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.2
Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-6855-1919 Tel. 08-5452-4352
     
  T308 T305
นางสาวสมใจ พัดขุนทด  นายสุวิทย์ ศิริรวง นางจุลลดา ทำประเสริฐ
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
  Tel. 08-6856-7002 Tel. 08-3329-3360
     
T312   T206 T208
นางละมุล ศรีราช นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์ นายวรวีร์ ทบลม
ครู คศ.2  ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 08-1431-6146 Tel. 08-5004-4518 Tel. 062-124-5654
     
 T209 T2010 T001
นางสาวหทัยพร พรหมเทศ นายพงศ์พิทักษ์ อุสาย  นางดวงนภา พละดร 
ครู คศ.2  ครู คศ.2 ครู คศ.1
Tel. 08-9630-0101 Tel. 08-1557-9514  Tel. 09-7010-1481
     
   pornyamorn  
  นางพรยมล  เฉิดรัศมี  
  ครู คศ.1   
  Tel. 09-6337-2232   
     
T309   T003  T310
นายภมร  เพ็ชรแท้  นางบังอร  อินอุ่นโชติ นายเมษยน เพ็ญธิสาร
ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู
Tel. 061-9438-328 Tel. 08-1584-3794 Tel. 09-0956-5685
     
 T210  T104 T211 
นางสาวรุ่งอัมพร จำนงพันธ์  นางสาวจารุวรรณ  มูลปลา นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา  
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู 
Tel.08-0974-3775   Tel. 06-5312-5006   Tel. 06-4426-4049
     
     
  :: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ::  
 
T401  T311 T402
นางสาวสุจิตรา ศิริพงษ์ นางสาวชนิญญา ไชยปรีชา นางสาวรุ่งมณี ฤกษ์จารุทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯลฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel. 08-6455-3378 Tel. 09-4468-5114  Tel. 09-4924-3477
     
  :: นักการภารโรง ::   
   :: พ่อครัว แม่ครัว พนักงานขับรถ  ::   
     
T502 T503 T504
นายสุขสันต์  รุณวาทย์ นายประวิทย์ จำปาขาว นายวัชรชัย  ประชา
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
Tel. 08-7432-9860 Tel.08-9576-8330 Tel. 08-4684-5539
     
T505  T506  T507 
 นายอนันต์ สิงห์นาง นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเชียงสา  นางสาวธันยพร  ทองราช
 พนักงานขับรถ พ่อครัว แม่ครัว
 Tel. 06-1696-9374  Tel. 09-0924-8985 Tel. 
     
     
     
     
     
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297