Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

 

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล นายวีระพงษ์ กองพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       
นางสาวอาภรณ์ ปกิรณะ นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา น.ส.กันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์ นางสุวัฒนา งอสอน
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
       
127
นางสาวเสาวลักษณ์ นุชาญรัมย์ นางบุญญาภา พินิจพล นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หน.สายชั้นอนุบาล หน.สายชั้น ป.1 -ป.3 หน.สายชั้น ป.4 - ป.6 หน.สายชั้น ม.1 - ม.3
       
     
     
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297