Copyright 2020 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นายวรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล นายวีระพงษ์ กองพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       
นางสาวอาภรณ์ ปกิรณะ นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา น.ส.กันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์ นางสุวัฒนา งอสอน
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
       
นางเสาวลักษณ์ เชนธัญพัฒน์ นางภัทรภร นาเมืองรักษ์ นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หน.สายชั้นอนุบาล หน.สายชั้น ป.1 -ป.3 หน.สายชั้น ป.4 - ป.6 หน.สายชั้น ม.1 - ม.3
       
     
     
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  e-Mailnonthuninfo@gmail.com
Tel. 043-225297, 089-9405887