Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
 
 
นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
ครู คศ.3
Tel. 09-7223-5963
ครูประจำชั้น ป.6/1
 
 
 
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางสุวัฒนา งอสอน นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-6229-2525 Tel. 08-0188-8513
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูประจำชั้น ป.6/2 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       
 
นางนัฐฐพัชร์ ประจันตะเสน นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์
ครู คศ.3   ครู คศ.2
Tel. 09-9018-5767 Tel. 08-5004-4518
ครูประจำชั้น ป.5/2 ครูประจำชั้น ป.4

 

 
125
นางสาวสมใจ พัดขุดทด นายสุวิทย์ ศิริรวง
ครู คศ.1  ครู คศ.2
Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-6856-7002 
ครูประจำชั้น ป.5/1 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
   
131 
นายวรวีร์ ทบลม นายรัฐศาสตร์ โซ่เชียงคำ
ครู คศ.2  ผู้ช่วยครู
Tel. 062-124-5654 Tel. 09-3438-3264 
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูประจำชั้น ป.4
 
   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297