Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
 
 
T201
นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
Tel. 09-7223-5963
ครูประจำชั้น ป.4/1
 
 
 
T202 T203 T204
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางสุวัฒนา งอสอน นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-6229-2525 Tel. 08-0188-8513
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครูประจำชั้น ป.6/2 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     
     
T205 T207 T208
นางนัฐฐพัชร์ ประจันตะเสน นางสาวสมใจ พัดขุดทด นายวรวีร์ ทบลม
ครู คศ.3 ครู คศ.2  ครู คศ.2
Tel. 09-9018-5767 Tel. 08-5452-4352 Tel. 062-124-5654
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้น ป.4/2 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
     
     
T209 T210 T2010
นางสาวหทัยพร พรหมเทศ นางสาวรุ่งอัมพร จำนงพันธ์   นายพงศ์พิทักษ์ อุสาย
ครู คศ.2 ผู้ช่วยครู  ครู คศ.2 
Tel. 08-9630-0101 Tel. 08-0974-3775  Tel. 08-1557-9514 
ครูประจำชั้น ป.6/1  ครูประจำชั้น ป.5/1  ครูประจำชั้น ป.5/2
     
 
  T211  
  นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา  
  ผู้ช่วยครู  
  Tel. 06-4426-4049  
  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297