Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
 
 
นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
ครู  คศ. 3
Tel. 09-7223-5963
ครูประจำชั้น ป.4/1
 
 
 
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางสุวัฒนา งอสอน นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-6229-2525 Tel. 08-0188-8513
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูประจำชั้น ป.6/2 ครูประจำชั้น ป.6/1
       
นางสาวประทับใจ ไชยเดช นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 2
Tel. 08-0746-2036 Tel. 08-5004-4518
ครูประจำชั้น ป.4/2 ครูประจำชั้น ป.5/2

 

 
นางสาวสมใจ พัดขุดทด นางนัฐฐพัชร์ ประจันตะเสน
ครู  คศ. 1 ครู  คศ. 3
Tel. 08-5452-4352 Tel. 09-9018-5767
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้น ป.5/1
   
 
นายวรวีร์ ทบลม  
ครู  คศ. 1  
Tel. 062-124-5654  
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
 
   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297