Copyright 2020 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

นายวรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล นายวีระพงษ์ กองพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
   
   
นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
นางเสาวลักษณ์ เชนธันยพัฒน์ นางภัทรภร นาเมืองรักษ์ นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล หัวหน้าสายชั้น ป.1-ป.3 หัวหน้าสายชั้น ป.4-ป.6 หัวหน้าสายชั้น ม.1-ม.3
       
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  e-Mailnonthuninfo@gmail.com
Tel. 043-225297, 089-9405887