Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายวีระพงษ์ กองพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
   
   
   
   
นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
130 127
นางดวงนภา พละดร นางบุญญาภา พินิจพล นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล หัวหน้าสายชั้น ป.1-ป.3 หัวหน้าสายชั้น ป.4-ป.6 หัวหน้าสายชั้น ม.1-ม.3
       
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297