Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
 
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 /ครูประจำชั้น ม.3/2
Tel. 08-9187-1113
 
   
นายวิชิต พันพละ นางสาวกันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel.  08-1727-7067 Tel. 08-7696-4451
ครูประจำชั้น ม.1/1 ครูประจำชั้น ม.1
   
นางสาวจิตติมา จันทรมา นางจุลลดา ทำประเสริฐ
ครู คศ.3 ครู คศ.2
Tel. 08-9274-2777 Tel. 08-3329-3360
ครูประจำชั้น ม.2/2 ครูประจำชั้น ม.2/1
   
 28
นายกิจษ์บัณฑิต ไทยเจริญมาก นางละมุล ศรีราช
ครู คศ.3 ครู คศ.2
Tel. 09-5732-7308 Tel. 08-1431-6146
ครูประจำชั้น ม.2/2
ครูประจำชั้น ม.1/2
   
138 
นายภมร เพ็ชรแท้ นายอนุชา นามจูมจัง 
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู 
Tel. 08-7435-2293   Tel. 09-4186-7518
 ครูประจำชั้น ม.3/1 ครูพิเศษสาขชั้นมัธยม ม.1-3 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297