Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
 
T301
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
ครูประจำชั้น ม.2/2
 Tel. 08-9187-1113
 
           
T304         T302            T303
นางสาวจิตติมา จันทรมา นายวิชิต พันพละ นางสาวกันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-9274-2777 Tel.  08-1727-7067 Tel. 08-7696-4451
ครูประจำชั้น ม.2/1 ครูประจำชั้น ม.3/1 ครูพิเศษสายชั้นมัธยมปีที่ 1-3
                                                                                                                             
     
T312 T206     T305
นางละมุล ศรีราช นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์ นางจุลลดา ทำประเสริฐ
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 08-1431-6146 Tel. 08-5004-4518 Tel. 08-3329-3360
ครูประจำชั้น ม.3/2  ครูประจำชั้น ม.1/2  ครูประจำชั้น ม.2/1
     
     
T309 T310 Soong 
นายภมร เพ็ชรแท้ นายเมษยน เพ็ญธิสาร  นายประชุมพงษ์  กองจันทร์ดี
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-7435-2293  Tel. 09-0956-5685 Tel. 
ครูประจำชั้น ม.1/1  ครูประจำชั้น ม.3/2   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมปีที่ 1-3 
      
       
     
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297