Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

อนุบาล

 
 
 
130
นางดวงนภา พละดร
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครู คศ.1
 Tel. 09-7010-1481
 
 x
นางสาว .............  สกุล ...........
ครู คศ.
 Tel. 
 
    123
นางบังอร อินอุ่นโชต   นางสาวจิดาภา โยทะการี
ผู้ช่วยครู   ผู้ช่วยครู
Tel. 08-0746-6448   Tel. 08-8745-5357
     
     
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297