Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

อนุบาล

 
 
 
นางเสาวลักษณ์ เชนธันยพัฒน์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครู  คศ. 3
Tel. 08-4428-7209
 
 
 
   
นางบังอร อินอุ่นโชต   นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ
ผู้ช่วยครู   ผู้ช่วยครู
Tel. 08-0746-6448   Tel. 08-1584-3794
     
     
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297