Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ มอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

  

tnt32

tnt33

tnt34

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297