Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคคลกรทางการศึกษา "2656"

อบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคคลกรทางการศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2656 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297