Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อ

มาตรการลดการใช้ "พลังงาน" , เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม , วิธีจัดการกับขยะด้วยหลักการ (3Rs)

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

18 

19 

 03

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297