Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน

กำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน 12 ตุลาคม 2564

150

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297