Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On School Line

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ OnSchool Line

ตั้งแต่ วันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

tnt 22

 tnt23

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297